ما را دنبال کنید:

Company FAD Leadoxide

Company FAD Leadoxide

خانه فازدوم : اکسید سرب سبز رنگ

تولید اکسید سرب سبز در این کارخانه با تناژ ۶۰ تن در ماه در اسفند ۹۵ افتتاح گردید و محصول خروجی آن در صنایع باتری خودرو ، باتری های Upc و باتری های صنعتی مورد استفاده می باشد.

اکسید سرب سبز رنگ
اکسید سرب سبز رنگ

English