ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه شمش سرب ۹۹%

سرب با خلوص ۹۹% موجود می باشد.