ما را دنبال کنید:

شرکت فادلیدوکساید

شرکت فادلیدوکساید

خانه اکسید سرب سبز رنگ

به عنوان ماده اولیه و اصلی صفحات باتری های خودرو و باتری های Ups و صنعتی مورد استفاده قرار می گرد.